กิจกรรมจิตอาสา

ประมวลภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”