อธิการบดี มทร.อีสาน ส่งมอบกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สวส.

อธิการบดี มทร.อีสาน ส่งมอบกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สวส.

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนัก ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร เดินทางพบปะบุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการเข้าให้นโยบายการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อน มทร.อีสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ท่านใหม่

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ท่านใหม่

วันนี้ (13 กันยายน 2564) บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป นำโดย คุณอุไร แสงศิริ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในโอกาสรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

วันนี้ (13 กันยายน 2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย ส่งมอบให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามสักขีพยานในครั้งนี้ในโอกาสนี้ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น 4 อาคาร 12C

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับรักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.อีสาน

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับรักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.อีสาน

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2564)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนคณะกรรมการประจำสำนัก คณะผู้บริหารและบุคลากร สวส. มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมแคนา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับบุคลากร สวส.ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มทร.อีสาน

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับบุคลากร สวส.ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มทร.อีสาน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แสดงความยินดีกับ นางรัชดาพร บุญไมตรี บรรณารักษ์ แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มทร.อีสาน

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มทร.อีสาน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอกหญิงแก้วมณี สุโกศล พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการสำนักและมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

สวส. ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ประจำศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

สวส. ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ประจำศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ในงาน HACKVAX KORAT 2021 หรือศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


สวส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เซ็นทรัล

สวส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เซ็นทรัล

Yes, the file belongs to the plugin. The plugin will recreate the file when it is missing. Nothing strange with what you are seeing.