อธิการบดี มทร.อีสาน ส่งมอบกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สวส.

อธิการบดี มทร.อีสาน ส่งมอบกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สวส.

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนัก ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร เดินทางพบปะบุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการเข้าให้นโยบายการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อน มทร.อีสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ท่านใหม่

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ท่านใหม่

วันนี้ (13 กันยายน 2564) บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป นำโดย คุณอุไร แสงศิริ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในโอกาสรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

วันนี้ (13 กันยายน 2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย ส่งมอบให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามสักขีพยานในครั้งนี้ในโอกาสนี้ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น 4 อาคาร 12C

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับรักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.อีสาน

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับรักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.อีสาน

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2564)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนคณะกรรมการประจำสำนัก คณะผู้บริหารและบุคลากร สวส. มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมแคนา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับบุคลากร สวส.ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มทร.อีสาน

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับบุคลากร สวส.ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มทร.อีสาน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แสดงความยินดีกับ นางรัชดาพร บุญไมตรี บรรณารักษ์ แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มทร.อีสาน

คณะผู้บริหาร สวส. แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มทร.อีสาน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอกหญิงแก้วมณี สุโกศล พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการสำนักและมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

สวส. ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ประจำศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

สวส. ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ประจำศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ในงาน HACKVAX KORAT 2021 หรือศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป